Můj SLABIKÁŘ - 2. díl

73,64 Kč bez DPH81,00 Kč s DPHKód zboží: 092147Dostupnost: Skladem

autor: Mgr. Lenka Bradáčová, Zuzana Pospíšilová, Hana Rezutková a kol.
ilustrace: Markéta Vydrová

Druhý díl učebnice Můj SLABIKÁŘ obsahuje nácvik písmen c, b,š, č, ž, ř, g, f, ch (a dále bě, pě, vě, mě, q, x, w). Stejně jako v prvním dílu se dovednost číst rozvíjí společně s psaním, řečí a myšlením žáka. Poskytuje komunikační příležitosti pro všechny děti a tím přispívá k rychlejšímu pochopení čteného. Texty motivují děti ke čtení a cvičení k nim umožňují rozvoj jejich kreativity. Jde o pracovní učebnici, do které žáci píší, není třeba ji doplňovat dalšími sešity.
V této nové řadě učebnic se předpokládá psaní nevázaným písmem. Podle uvážení vyučujícího a úrovně nácviku psaní v dané třídě lze však typy písma různě kombinovat.

Formát: 210 x 297 mm
Vazba: měkká + kartonová příloha
Počet stran: 56 + kartonová příloha
Můj SLABIKÁŘ - 2. díl

Náměty a doporučení pro rodiče najdete zde.

Citujeme z recenze prof. PaedDr. Radky Wildové, CSc.:

 • Soubor (Moje Živá abeceda, Můj Slabikář) představuje didakticky i graficky vysoce kvalitní učebnice.
 • Oceňuji nejen grafiku, ale také krásné ilustrace a milé texty.
 • Celé zpracování souboru potvrzuje, že jej vytvořil velmi zkušený tým odborníků.
  (Celý text je k nahlédnutí zde.)

Citujeme z recenze PaedDr. Jany Nedvědové:

 • Texty vycházejí z přirozeného zájmu dětí o poznání, opírají se o reálné situace, vedou žáky k přemýšlení.
 • Vysoce hodnotím různorodost předkládaných námětů, úkolů a cvičení, jejich originalitu.
 • Když k tomu přidáme ještě krásné a nápadité ilustrace, dostaneme opravdu velmi zdařilou řadu učebnic pro nejmenší školáky.
  (Celý text je k nahlédnutí zde.)

Metodická poznámka a časové a tematické plány – ke stažení v PDF

POZNÁMKY pro práci s učebnicí Můj SLABIKÁŘ, 1. a 2. díl

Učebnice Můj SLABIKÁŘ, 1. a 2. díl, vychází z metody přirozených slabik a slov. Využívá se zde skutečnost, že psaní posiluje paměť, zlepšuje koncentraci mysli, rozvíjí jemnou motoriku a koordinaci ruky a oka. Při dané činnosti se aktivují centra paměti v mozku a žáci si písmena, slabiky i slova lépe pamatují a více se také soustředí. V tomto slabikáři se předpokládá psaní nevázaným písmem, které se podobá písmu tiskacímu a jehož prostřednictvím se žáci učí rychleji číst. Podle uvážení vyučujícího a úrovně nácviku psaní v dané třídě lze však typy písma různě kombinovat nebo mohou žáci tiskací písmo kreslením napodobovat.

Poznávání nových písmen, slabik a slov: Slabiky s nově poznávanou souhláskou žáci doplňují do slov. Doplňovaná slabika může být ve slově samostatnou slabikou nebo může být součástí jiné slabiky. Při psaní vynechané slabiky si žáci doplňovaná slova polohlasně říkají. Nově probírané slabiky (skupiny písmen) jsou barevně vyznačeny i v textech určených k souvislému čtení. Čteme nejprve slova s těmito slabikami, dále čteme text po řádcích a teprve poté po větších celcích. Po přečtení textu následuje spontánní, živelné povídání, o obsahu textu. K nácviku čtení můžeme využít také různé hry, např. Na detektiva (hledání slov či vět v textu).

Poznávání nových písmen ve slabikáři lze propojit s nácvikem příslušného písmene v písankách (viz orientační tematický plán).

V textech slabikáře se pracuje od počátku i se slabikami zavřenými a se slovy se skupinami souhlásek. K nácviku těchto obtížnějších slov slouží čtenářské rozcvičky (informace viz níže), kde je dělení slov na slabiky zvoleno (v rámci možností, které připouštějí Pravidla českého pravopisu) tak, aby se skupiny souhlásek rozčlenily do více slabik. Akceptujeme však i jiné možné varianty, které žák zvolí. Slabším čtenářům se čtením těchto slov pomáháme. Cílem je, aby u nikoho nedocházelo k zakolísání, aby čtení žáků bylo plynulé, aby mohli pocítit radost, že se jim čtení daří. Žáci mohou číst ve dvojicích, ve skupinách nebo s podporou vyučujícího. Obdobná podpora je nutná i při domácím čtení.

V učebnici se vyskytují různé jazykové prostředky, aby vyjadřování odpovídalo běžným komunikačním situacím a živému jazyku, např. tvary typu kousnul nebo slovo strejda.

Náměty pro práci s významy slov: Pochopením významů slov se rozvíjí kompetence ke čtení, obohacují se vyjadřovací schopnosti žáků a rozšiřuje se jejich slovní zásoba. Objasňování významů slov probíhá obvykle formou her. Děti mají rády humor, rády se smějí a toho je možné při těchto činnostech plně využít. Podporujeme kreativitu, tvořivost, spontánnost (až živelnost), vzájemnou spolupráci. U méně frekventovaných slov pomůže s jejich objasněním vyučující a žáci je následně užijí ve větách. Při nácviku lze využívat nejrůznější hry, např.:

 •   Ano – Ne (To je / není / může být pravda): Žáci vymýšlejí věty nebo slovní spojení pravdivá i nonsensová. Následně určují, co je pravdivé nebo možné.
 •   Jaké co je? / Kde to je? / Co kdo dělá? / K čemu to slouží? Žáci vymýšlejí otázky, vyvolávají se navzájem a odpovídají. Odpovědi lze buď vyhledat v příslušném textu, nebo si je mohou žáci vymyslet.
 •   Co tě napadne, když slyšíš dané slovo? Např.: sennoc, spánek, postel
 •   Hádanky, např.: Vymýšlejte takové hádanky, aby řešením bylo dané slovo / aby řešení bylo ukryto v obrázku.
 •   Přidávejte slova: Žáci sedí/stojí v řadě a každý vždy přidá další slovo, např.: kanárek – žlutý kanárek – malý žlutý kanárek – malý žlutý milý kanárek… Pepa plave. – Náš Pepa plave. – Náš Pepa plave v bazénu. – Náš Pepa plave v bazénu na zahradě.

Čtenářské rozcvičky (na kartonové příloze) slouží k nácviku techniky čtení, mohou však být i východiskem pro práci s významy slov, případně pro opis. V lichých sloupcích se nacvičuje, případně procvičuje čtení slov s daným písmenem. V sudých sloupcích se nacvičuje čtení obtížnějších slov (např. slov se skupinami souhlásek). V těchto sloupcích jsou ve slovech naznačeny slabiky; slabší čtenáři mohou číst slova vázaným slabikováním, avšak žáci, kteří to dokážou, čtou plynule celá slova. Čtenářské rozcvičky by se měly stát pravidelnou součástí vyučovacího procesu. Různými obměnami a volbou postupů samotnými žáky podporujeme zábavnost těchto činností, aby se na ně děti mohly těšit, např.: Budeme číst (přečti, přečtu…) zeleně vyznačenou část ve sloupci 3; všechny žlutě vyznačené části na straně s kočkou… Pro frontální nácvik čtení slov, případně pro žáky se specifickými potřebami připravilo Nakladatelství ALTER učební pomůcku: Demonstrační karty. Tato pomůcka obsahuje mimo jiné i doplněné sloupce slov, aby žáci mohli provádět společnou kontrolu. Pomůcka je součástí elektronické verze učebnice Můj Slabikář. O vydání tištěné verze budeme informovat na www.alter.cz.

Psaním se učíme číst – některé náměty pro podporu úspěšného psaní a čtení:

Při psaní do slabikáře nevyžadujeme písmo přesně totožné a do detailů shodné s předtištěným vzorem. Podporujeme žáky v tom, aby jejich písmo bylo čitelné, aby věděli, co píší, aby napsané uměli přečíst a porozuměli danému a v neposlední řadě aby se z napsaného radovali.

Podněcujeme žáky, aby si slova současně s psaním také potichu říkali (po slabikách nebo po jednotlivých hláskách, jak to komu vyhovuje). Připomínáme nutnost oddělování zapisovaných slov mezerou. Píší-li řadu jednotlivých slov, mohou je oddělovat čárkou nebo hvězdičkou (případně jiným znakem), která je na nutnost mezery upozorní. Při psaní vět a slovních spojení společně počítáme, z kolika slov se skládají, a při kontrole si mohou žáci jednotlivá slova zakroužkovat. Při vypisování slov ze souvislého textu nepovažujeme za chybu, jestliže žáci opíší úvodní slovo z věty s velkým písmenem. Pokud žáci doplňují nebo zapisují slova z nabídky či z nějakých rámečků, usnadní jim práci, pokud každé zapsané slovo v nabídce škrtnou.

Více o možnostech zapisování různými typy písma, zásobník dalších her a náměty pro samostatné psaní žáků naleznete v elektronické verzi této učebnice. Její součástí je i orientační tematický a časový plán.

[e-učebnice] Můj SLABIKÁŘ - 2. díl - roční lic.

E- Můj SLABIKÁŘ - 2. díl - roční lic.
Cena:
970,00 Kč s DPH
ks

[EK učebnice] Můj SLABIKÁŘ - 2. díl

EK- Můj SLABIKÁŘ - 2. díl
Cena:
170,00 Kč s DPH
ks

Komplet Moje ŽIVÁ ABECEDA a Můj SLABIKÁŘ

Komplet Moje ŽIVÁ ABECEDA a Můj SLABIKÁŘ
Cena:
220,00 Kč s DPH
ks
Komplet obsahuje níže uvedené tituly: Moje ŽIVÁ ABECEDA Můj SLABIKÁŘ - 1. díl Můj SLABIKÁŘ - 2. díl Ke každému zakoupenému... více »

Můj SLABIKÁŘ - 1. díl

Můj SLABIKÁŘ - 1. díl
Cena:
81,00 Kč s DPH
ks
autor: Mgr. Lenka Bradáčová, Zuzana Pospíšilová, Hana Rezutková a kol. ilustrace: Markéta Vydrová Můj SLABIKÁŘ je více než učebnice... více »

[e-učebnice] Můj SLABIKÁŘ - 2. díl - neomez. lic.

E- Můj SLABIKÁŘ - 2. díl - neomez. lic.
Cena:
4 070,00 Kč s DPH
více »není skladem