Všeobecné obchodní podmínky

Obchodní podmínky internetového obchodu Nakladatelství ALTER www.alter.cz

I. Úvodní ustanovení

1.1. Tyto obchodní podmínky internetového obchodu www.alter.cz (dále jen Podmínky) se vztahují k internetovému obchodu provozovanému na adrese www.alter.cz (dále jen Obchod) dále uvedeným provozovatelem a zároveň prodávajícím a upravují smluvní vztahy mezi Prodávajícím a Kupujícím týkající se prodeje dále uvedeného Zboží Prodávajícím Kupujícímu, přičemž Kupující se s těmito Podmínkami s dostatečným předstihem před uzavřením kupní smlouvy seznámil.
1.2. Podmínky jsou nedílnou součástí každé objednávky Kupujícího - kupní smlouvy.

II. Definice základních pojmů
2.1. Provozovatel obchodu: Nakladatelství ALTER, s.r.o., se sídlem Všeň 123, 512 65 Všeň, IČ: 46505644, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 2018, kontaktní adresa Nad Pahorkem 403/24, 141 00 Praha 4.
2.2. Prodávající: Provozovatel obchodu.
2.3. Kupující: Fyzická nebo právnická osoba, která objednává u Prodávajícího Zboží a nakupuje Zboží prostřednictvím internetové adresy www.alter.cz v České republice a která následně obdrží e-mailem od Prodávajícího potvrzení své objednávky.
2.4. Zboží: Výrobky – učebnice, učební pomůcky, odborné publikace, elektronické a interaktivní učebnice, výukový software ze sortimentu Prodávajícího, které jsou uvedeny v aktuálním elektronickém katalogu Prodávajícího na www.alter.cz. Tento katalog může Provozovatel obchodu kdykoliv změnit, a to s účinností uveřejnění nového katalogu na uvedených internetových stránkách.
2.5. Spotřebitel: Každý člověk (fyzická osoba), který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá kupní smlouvu na Zboží jako Kupující s Prodávajícím nebo s ním jinak jedná.

III. Registrace v Obchodu
3.1. Kupující má právo se registrovat v Obchodu a odregistrovat z něj za dále uvedených podmínek.
3.2. Při registraci v systému Obchodu je Kupující povinen uvést pravdivě všechny údaje, které jsou Prodávajícím vyžadovány jako povinné (viditelně označené). Ostatní údaje Kupující uvést může (ale nemusí), a to zejména pro zlepšení komunikace s Prodávajícím.
Prodávající však doporučuje Kupujícímu uvést následující údaje:
• název a sídlo Kupujícího
• IČ a DIČ, je-li registrován jako plátce DPH
• jméno osoby oprávněné objednávat Zboží v Obchodě
• všechny další údaje, které Kupující považuje pro realizaci objednávky za důležité
3.3. Registraci provádí Kupující dobrovolně, z vlastní vůle, a má kdykoli právo požadovat od Prodávajícího její zrušení.
Požadavek na zrušení registrace musí Kupující odeslat e-mailem na adresu Prodávajícího, a to ze stejné e-mailové adresy, jakou Kupující uvedl při registraci. Ve výjimečném případě (ztráta e-mailové adresy) může Prodávající určit Kupujícímu jiný způsob zrušení registrace. Prodávající se zavazuje k odstranění registrace (resp. registračních údajů) Kupujícího nejpozději do 7 pracovních dnů od obdržení požadavku na zrušení, s výjimkou nenadálých a Prodávajícím neovlivnitelných faktorů (nefunkčnost Obchodu ze strany poskytovatele systému apod.).

IV. Závaznost Podmínek
4.1. Potvrzením (zaškrtnutím kolonky) Kupujícího v elektronické objednávce na www.alter.cz, „Zaškrtněte pro potvrzení souhlasu s všeobecnými obchodními podmínkami společnosti Nakladatelství ALTER, s.r.o.“, Kupující potvrzuje, že Podmínky četl, že se s nimi s dostatečným předstihem před uzavřením kupní smlouvy seznámil, že jim plně porozuměl, že s nimi souhlasí a zavazuje se jimi řídit.
4.2. Prodávající a Kupující – podnikatel vylučují použití ustanovení § 1799 a § 1800 občanského zákoníku.

V. Objednávání Zboží
5.1. Zboží objednává Kupující v Obchodu zasláním své nabídky prostřednictvím internetového katalogu a elektronické objednávky na www.alter.cz. Uvedený katalog slouží pouze k informačním účelům a není nabídkou, resp. návrhem na uzavření smlouvy ani výzvou k podání nabídky. Návrhem na uzavření smlouvy s Prodávajícím je nabídka (objednávka) Kupujícího. Obdržení nabídky oznámí Prodávající Kupujícímu elektronicky bez zbytečného odkladu. V objednávce musí být řádně vyplněny (označeny) všechny předepsané náležitosti, včetně souhlasu s těmito Podmínkami. Nezletilí, kteří nenabyli plné svéprávnosti, mohou uzavřít kupní smlouvu na Zboží pouze v rozsahu své způsobilosti dle ust. § 31 Občanského zákoníku. Objednávku je Kupující oprávněn zrušit, a to nejpozději jeden den před dohodnutým dnem odevzdání Zboží Kupujícímu na adrese odbyt@alter.cz s uvedením čísla objednávky, názvu a ceny Zboží. Konkrétní kupní smlouva na Zboží vzniká e-mailovým potvrzením objednávky Kupujícího Prodávajícím.
5.2. Kupní smlouva je po uzavření uložena u Prodávajícího, je přístupná Kupujícímu a není přístupná třetím osobám. Kupní smlouva se uzavírá v českém jazyce. Kupující má v systému vyplňování objednávkového formuláře před jeho odesláním možnost zjistit a opravit chyby či jiné nesprávnosti vzniklé při zadávání údajů do tohoto formuláře. Prodávající přistupuje ke Kupujícímu s maximální odbornou péčí s cílem dosáhnout maximální spokojenosti Kupujícího s procesem objednání a koupí Zboží, s kvalitou Zboží a služeb.

VI. Dodací podmínky, přechod nebezpečí a nabytí vlastnictví
6.1. Prodávající odevzdá Zboží Kupujícímu nejpozději do pěti následujících pracovních dní po potvrzení objednávky Kupujícího Prodávajícím, pokud se Zboží v době potvrzení objednávky nachází na skladě Prodávajícího a pokud není dohodnuto jinak v potvrzené objednávce Kupujícího. V případě, že se Zboží nenachází na skladě Prodávajícího, sdělí tuto skutečnost Prodávající Kupujícímu bez potvrzení objednávky s uvedením možného odevzdání Zboží Kupujícímu. V takovém případě dojde k uzavření kupní smlouvy potvrzením termínu Kupujícím. Prodávající může odevzdat Zboží Kupujícímu kdykoliv v dohodnuté době, přičemž den odevzdání včas oznámí vhodným způsobem Kupujícímu.
6.2. Místem plnění je místo uvedené v potvrzené objednávce Kupujícího. Náklady na dodání Zboží do místa plnění nese Kupující a Kupující je hradí současně s převzetím Zboží. Pro dodání do místa plnění se použije Česká pošta nebo přepravní firma PPL. Náklady na dodání do místa plnění jsou uvedeny na www.ceskaposta.cz nebo na www.ppl.cz. Místem plnění může být i provozovna Prodávajícího na adrese: Sklad Nakladatelství ALTER, Všeň 147, 512 65 Všeň (dále také jen provozovna Prodávajícího). V takovém případě se náklady na dodání Zboží Kupujícímu neúčtují. Zboží je dodáváno pouze v rámci České republiky.
6.3. Kupující je povinen Zboží v místě a době plnění převzít. Pokud tak neučiní, nese veškeré náklady na dopravu Zboží zpět k Prodávajícímu (pokud vzniknou). Dále je v takovém případě Prodávající oprávněn odstoupit od kupní smlouvy na Zboží.
6.4. Nebezpečí škody na Zboží přechází na Kupujícího odevzdáním Zboží Prodávajícím Kupujícímu. Vlastnické právo ke Zboží nabývá Kupující převzetím Zboží a zároveň zaplacením jeho kupní ceny Prodávajícímu.
6.5. Prodávající neodpovídá za nedodání či prodlení v dodání Zboží způsobené nepřesným nebo nesprávným vyplněním adresy Kupujícího v objednávce.

VII. Kupní cena, platební podmínky
7.1. Kupní cena je uvedena v potvrzené objednávce Kupujícího včetně DPH. Podkladem pro kupní cenu je aktuálně platný ceník Prodávajícího na adrese www.alter.cz. v okamžiku objednání Zboží. V ceníku jsou uvedeny ceny s DPH. Kupní ceny Zboží uvedené v ceníku jsou platné až do změny provedené jednostranně Prodávajícím. Kupní ceny jsou uvedeny v Kč.
7.2. Pokud není dohodnuto jinak, kupní cena (včetně nákladů na dodání) se hradí takto:
• v hotovosti při plnění v provozovnách Prodávajícího
• na dobírku v případě dodání do místa plnění u Kupujícího
• převodem na účet Prodávajícího č. 1260605369/0800 před odevzdáním Zboží Kupujícímu

• po individuální dohodě stran převodem na účet Prodávajícího č. 1260605369/0800 se splatností 14 dní po odevzdání Zboží Kupujícímu, kdy v případě prodlení kupujícího se zaplacením kupní ceny Zboží (nebo části) zaplatí kupující prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý den prodlení. Kromě toho v takovém případě prodávající může požadovat na kupujícím zaplacení dalšího dodávaného Zboží dle svého uvážení před nebo při převzetí (např. v hotovosti na dobírku) Zboží kupujícím a dále může zastavit veškeré dodávky Zboží kupujícímu, a to až do zaplacení veškerých dlužných částek kupujícím prodávajícímu, aniž by se dostal do prodlení s plněním.
7.3. Prodávající je povinen vystavit a předat (zaslat) Kupujícímu současně se Zbožím řádný daňový doklad.

VIII. Práva z vadného plnění a reklamace (reklamační řád)
8.1. Kupující má právo uplatňovat u Prodávajícího práva z vadného plnění v zákonném rozsahu.
8.2. Práva z vadného plnění uplatňuje Kupující u Prodávajícího osobně v jeho provozovně nebo na adrese odbyt@alter.cz a dále postupuje dle pokynů Prodávajícího.
8.3. Práva z vadného plnění Kupující nemá:
– u papírových nosičů a SoftWare (dále SW):
• v případě používání Zboží v rozporu s návodem k obsluze
• v případě používání / skladování Zboží v nevhodném prostředí (prašné, vlhké či jinak pro Zboží nebezpečné anebo nevhodné)
• pokud bylo Zboží mechanicky poškozeno
• v případě zanedbání péče o Zboží
• pokud bylo Zboží poškozeno nadměrným zatěžováním

– u SW dále
• v případě neodborné instalace nebo zacházení se Zbožím
• pokud byly vady způsobeny počítačovými viry nebo výpadkem elektrické sítě
Všechny obrázky použité a zobrazované v Obchodě jsou pouze ilustrativní, všechny udávané parametry a vlastnosti Zboží jsou pouze informativní. Případné rozdíly mezi obrázky a informacemi v Obchodě a skutečností nejsou vadou, za kterou by nesl Prodávající odpovědnost.
8.4. Podmínkami pro posouzení reklamace jsou zejména:
• řádné a včasné uplatnění reklamace (oznámení vady) u Prodávajícího
• předložení vadného Zboží Kupujícím Prodávajícímu v provozovně Prodávajícího (není-li dohodnuto jinak)
• předložení faktury nebo účtenky Kupujícím Prodávajícímu o koupi reklamovaného Zboží a dodacího listu
8.5. Kupující musí vadu popsat a zvolit si právo z vadného plnění.
8.6. Kupující je povinen Zboží důkladně zkontrolovat a prohlédnout při jeho převzetí a neprodleně oznámit Prodávajícímu v jeho provozovně při převzetí Zboží (při osobním převzetí) nebo v případě plnění na adrese Kupujícího nejpozději v den převzetí na adrese odbyt@alter.cz zjištěné zjevné vady, poškození Zboží či balicí lepicí pásky, rozdíly mezi skutečným stavem, druhem a množstvím Zboží a dodacím dokladem (přepravním listem). Poškozené či neúplné Zboží není Kupující povinen převzít. Pokud takové Zboží převezme, musí v přepravním listu i škodním protokolu uvést veškeré poškození, neúplnost, nesprávnosti apod. týkající se Zboží. Kupující je povinen sepsat a podepsat s Prodávajícím (příp. přepravcem) škodní protokol, který pak musí přiložit ke své reklamaci. Ostatní vady musí Kupující oznámit Prodávajícímu bezodkladně po jejich zjištění (poté, co je Kupující mohl při dostatečné péči zjistit), a to v provozovně Prodávajícího nebo na e-mailové adrese odbyt@alter.cz. V případě nesplnění kterékoliv povinnosti Kupujícího dle tohoto odstavce, nebude právo z vadného plnění Kupujícímu přiznáno.
8.7. Reklamace Spotřebitele bude vyřízena bez zbytečného dokladu, nejpozději do 30-ti dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud nebude jiné dohody stran. V případě, že Kupující není Spotřebitelem, Prodávající se zavazuje reklamaci vyřídit dle svých možností co nejdříve.
8.8. Tento odstavec 8.8. se použije vedle ostatních ustanovení Podmínek pouze v případě, že Kupujícím je Spotřebitel. Kupující, a aniž by byla dotčena jiná ustanovení zákona týkající se odpovědnosti Prodávajícího za vady, další práva Kupujícího, která se ke koupi Zboží vážou, Prodávající v rámci své zákonné odpovědnosti za vady odpovídá Kupujícímu, že Zboží při převzetí nemá vady. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u Zboží, v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí. Nemá-li Zboží vlastnosti stanovené v § 2161 občanského zákoníku, může Kupující požadovat i dodání nového Zboží bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti Zboží, může Kupující požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má Kupující právo na bezplatné odstranění vady. Právo na dodání nového Zboží, nebo výměnu součásti má Kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže Zboží řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má Kupující i právo od smlouvy odstoupit. Neodstoupí-li Kupující od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nového Zboží bez vad, na výměnu jeho součásti nebo na opravu, může požadovat přiměřenou slevu. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu Prodávající nemůže dodat nové Zboží bez vad, vyměnit jeho součást nebo Zboží opravit, jakož i v případě, že Prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy Kupujícímu působilo značné obtíže. Právo z vadného plnění Kupujícímu nenáleží, pokud Kupující před převzetím Zboží věděl, že Zboží má vadu, anebo pokud Kupující vadu sám způsobil. Má-li Zboží vadu, z níž je Prodávající zavázán, a jedná-li se o Zboží prodávané za nižší cenu, má Kupující místo práva na výměnu Zboží právo na přiměřenou slevu. Práva z vadného plnění se uplatňují u Prodávajícího osobně v jeho provozovně nebo na adrese odbyt@alter.cz .
8.9. Kupující se vzdává práva na náhradu škody a jiné újmy vzniklé v souvislosti s vadou Zboží, jakož i práva na náhradu nákladů spojených s vadou či uplatněním reklamace. Toto neplatí, pokud se na kupní smlouvu použijí ust. § 2158 a násl. obč. zák. o prodeji zboží v obchodě.
8.10. V případě zamítnutí reklamace je Kupující povinen zaplatit Prodávajícímu veškeré náklady vzniklé v souvislosti s posouzením vady Zboží, včetně dopravy Zboží (dopravného). Toto neplatí jestliže Kupujícím je Spotřebitel.

IX. Technická pomoc pro SW
Pokud Kupující zjistí, že ač zachoval všechny postupy instalace Zboží dané Prodávajícím nebo výrobcem, a přesto produkt není funkční po zapojení, je vhodné zkontrolovat konfiguraci, kompatibilitu a správnost zapojení. V případě problémů s instalací Zboží je možno využít technickou podporu formou e-mailu na multimedia@alter.cz. Za technickou podporu při konfiguraci zakoupeného Zboží není účtován žádný poplatek.

X. Odstoupení od kupní smlouvy - Spotřebitel
10.1. Ustanovení uvedená v tomto čl. X se použijí pouze v případě, že Kupujícím je Spotřebitel.
10.2. Kupující může odstoupit od kupní smlouvy i bez uvedení důvodu a bez jakékoliv sankce do 14-ti dnů od převzetí Zboží. Oznámení odstoupení se zasílá Prodávajícímu elektronicky (e-mailem) formou jednostranného právního jednání na odbyt@alter.cz. Pro odstoupení je možné (nikoliv povinné) použít vzorový formulář pro odstoupení, který lze nalézt ZDE. Formulář je možné elektronicky vyplnit a odeslat na uvedenou e-mailovou adresu odbyt@alter.cz. Přijetí oznámení odstoupení bude Prodávajícím Kupujícímu obratem elektronicky potvrzeno. Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od kupní smlouvy, postačuje odeslat odstoupení od kupní smlouvy před uplynutím příslušné lhůty.
10.3. Neprodleně po oprávněném odstoupení nejpozději však do 14-ti dnů od odstoupení Kupující:
• předá vracené Zboží osobně Prodávajícímu v provozovně Prodávajícího na adrese: Všeň 147, 512 65 Všeň,
nebo
• zašle Zboží (nikoliv na dobírku) Prodávajícímu na adresu provozovny Sklad Nakladatelství ALTER, Všeň 147, 512 65 Všeň
• sdělí Prodávajícímu zda peníze požaduje vrátit v hotovosti v provozovně Prodávajícího nebo převodem na účet, přičemž v takovém případě sdělí Prodávajícímu číslo účtu, na který požaduje peníze vrátit.
Přímé náklady na vrácení Zboží hradí a nese Kupující.
Kupující je povinen vrátit Zboží neopotřebované, nepoškozené, úplné a v původním obalu a přiložit k němu kopii dokladu o koupi (faktury, účtenky). V případě, že bude nutné, aby Prodávající vynaložil náklady spojené s vrácením Zboží, nese tyto náklady Kupující. Tyto náklady jsou vždy individuálně posouzeny a jako takové jsou poté Kupujícímu přeúčtovány a započteny s kupní cenou za vracené Zboží.
10.4. Prodávající po obdržení Zboží vrátí Kupujícímu uhrazenou kupní cenu, včetně nákladů na dodání (kromě dodatečných nákladů vzniklých v důsledku Kupujícím zvoleného způsobu dodání, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání nabízený Prodávajícím). Peníze budou vráceny na účet určený Kupujícím nebo v hotovosti v Provozovně Prodávajícího dle požadavku Kupujícího, přičemž Prodávající nemá v této souvislosti právo na další náklady. Kupní cena bude vrácena neprodleně, nejpozději však do 14-ti dnů od odstoupení od kupní smlouvy, nejdříve však po obdržení Zboží Prodávajícím od Kupujícího nebo po prokázání, že Zboží Prodávajícímu Kupující odeslal. V případě, že Zboží bude Kupujícím vráceno opotřebované, poškozené nebo neúplné, je Prodávající oprávněn započíst si oproti vracené kupní ceně částku odpovídající vzniklé škodě.
10.5. Spotřebitel nemůže odstoupit od kupní smlouvy v případě, že Zboží bylo vyrobeno, resp. upraveno podle přání Spotřebitele (tzv. na zakázku).

XI. Jiná ujednání
11.1. Jednotlivé kupní smlouvy mohou být měněny pouze v písemné formě a po dohodě smluvních stran.
11.2. Pokud je požadováno jednání v písemně formě, postačí, když tak bude učiněno elektronickými prostředky.
11.3. Náklady Prodávajícího na použití komunikačních prostředků na dálku nejsou Kupujícímu účtovány. Náklady Kupujícího na použití komunikačních prostředků na dálku si nese Kupující sám.
11.4. V případě jakýchkoliv nejasností, problémů, dotazů apod. může Kupující kontaktovat Provozovatele obchodu na adrese: Nakladatelství ALTER, s.r.o., Nad Pahorkem 403/24, 141 00 Praha 4, tel.: 272 760 329, e-mail: odbyt@alter.cz. Provozovatel obchodu také na uvedené adrese vyřizuje jakékoliv stížnosti Kupujícího. Tímto není dotčeno právo Spotřebitele obrátit se se stížností na orgán dohledu nebo státního dozoru.

XII. Ochrana osobních údajů fyzických osob
Podmínky zpracování osobních údajů jsou upraveny v Informačním oznámení o zpracování osobních údajů.

XIII. Platnost Podmínek
13.1. Tyto Podmínky nabývají platnosti a účinnosti 1. 5. 2018.
13.2. Prodávající je oprávněn Podmínky kdykoliv jednostranně změnit, přičemž změna nabývá účinnosti jejím uveřejněním na adrese www.alter.cz.
13.3. Ujednání v kupních smlouvách mají přednost před těmito Podmínkami.
13.4. Tyto Podmínky jakož i jednotlivé kupní smlouvy se řídí českým materiálním právem zejména zák. č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem.

V Praze dne 1. 5. 2018

Nakladatelství ALTER, s. r. o.