Informační oznámení o zpracování osobních údajů

poskytované v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679, obecné nařízení o ochraně osobních údajů a dalšími právními předpisy na ochranu osobních údajů („GDPR“)

Správce osobních údajů

Správcem vašich osobních údajů je společnost Nakladatelství ALTER, s. r. o., IČ: 46505644, se sídlem: Všeň 123, 512 65 Všeň, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 2018 (dále jako „Správce“)

Kontaktní údaje Správce: https://www.alter.cz/kontakty/kontakt, infolinka: 272 760 329, e-mail: alter@alter.cz

Rozsah zpracování osobních údajů

Osobní údaje Správce zpracovává bez souhlasu zákazníka jako subjektu údajů v rozsahu:

  • identifikační a kontaktní údaje (jméno a příjmení / firma, bydliště/sídlo, e-mailová adresa, telefonní číslo, bankovní spojení, případně IČ a DIČ)
  • údaje vyplývající ze smluvního vztahu (historie objednávek aj.)

Správce nezpracovává žádné osobní údaje na základě souhlasu zákazníka.

Účel a způsob zpracování osobních údajů

Správce může bez souhlasu zákazníka jako subjektu údajů zpracovávat výše uvedené osobní údaje k následujícím účelům:

  1. registrace zákazníka v e-shopu;
  2. plnění kupní smlouvy;
  3. plnění právních povinností souvisejících s předmětem podnikání Správce;
  4. ochrana práv a oprávněných zájmů Správce (zejména majetkových práv Správce).

Následky neposkytnutí osobních údajů

Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Neposkytnutí potřebných osobních údajů však znemožňuje identifikaci zákazníka jako smluvní strany, a tedy i uzavření kupní smlouvy.

Třetí strany, kterým mohou být vaše osobní údaje poskytovány

Osobní údaje mohou být poskytovány třetím stranám v souvislosti s plněním právních povinností, na vyžádání orgánů státní správy či pro uplatnění práv a oprávněných zájmů Správce.

Osobní údaje mohou být poskytovány rovněž zpracovatelům, kteří pro Správce vykonávají dílčí činnost zpracování osobních údajů, zejména v oblasti IT.

Předání osobních údajů do zahraničí

Osobní údaje nejsou předávány do zahraničí.

Doba zpracování osobních údajů

Osobní údaje jsou Správcem zpracovávány po dobu trvání smluvního vztahu a dále 5 let po ukončení smluvního vztahu nebo poskytnutí posledního plnění, podle toho, která skutečnost nastane později, nejméně však do vypořádání všech vzájemných práv a závazků. Osobní údaje zpracovávané pro účely plnění právních povinností jsou zpracovávány po dobu vyžadovanou příslušným právním předpisem.

Jaká máte práva a jak je uplatnit?

V souvislosti se zpracováním osobních údajů máte zejména následující práva:

Právo na přístup. Kdykoliv můžete požádat o potvrzení, zda osobní údaje, které se vás týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud jsou, pak za jakými účely, v jakém rozsahu, komu jsou zpřístupněny, jak dlouho je bude Správce zpracovávat, zda máte právo na opravu, výmaz, omezení zpracování či vznést námitku, jestli Správce osobní údaje získal oprávněně, a zda dochází na základě zpracování vašich osobních údajů k automatickému rozhodování, včetně případného profilování. Také máte právo získat kopii svých osobních údajů, přičemž první poskytnutí je bezplatné, za další poskytnutí pak může Správce požadovat přiměřenou úhradu administrativních nákladů.

Právo na opravu. Kdykoliv můžete požádat Správce o opravu či doplnění svých osobních údajů, pokud by byly nepřesné či neúplné.

Právo na výmaz. Správce musí vymazat vaše osobní údaje, pokud (I) již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány, (II) zpracování je protiprávní, (III) vznesete námitky proti zpracování a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování nebo (IV) to Správci ukládá zákonná povinnost.

Právo na omezení zpracování. Dokud Správce nevyřeší jakékoliv sporné otázky ohledně zpracování vašich osobních údajů, musí omezit jejich zpracování tak, že tyto osobní údaje může mít pouze uloženy a případně je může použít pouze z důvodu určení, výkonu nebo obhajoby právních nároků.

Právo vznést námitku. Můžete vznést námitku proti zpracování svých osobních údajů, které Správce zpracovává z důvodu oprávněného zájmu.

Právo podat stížnost u dozorového úřadu. Máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, pokud se domníváte, že zpracováním vašich osobních údajů bylo porušeno nařízení GDPR.

Jakoukoliv žádost či jakýkoliv podnět související se zpracováním osobních údajů či uplatněním práv zákazníka lze zaslat písemně na adresu Správce: Nakladatelství ALTER, s. r. o., Nad Pahorkem 403/24, 141 00 Praha 4 či elektronicky na adresu: alter@alter.cz.

Zabezpečení osobních údajů

Správce přijal organizačně-technická opatření, která zajišťují maximální možnou ochranu zpracovávání osobních údajů před neoprávněným přístupem nebo přenosem, před jejich ztrátou nebo zničením, jakož i před možným zneužitím. Veškeré osoby, které s osobními údaji přicházejí do styku v rámci plnění svých pracovních či smluvně převzatých povinností, jsou vázány zákonnou nebo smluvní povinností mlčenlivosti.

Závěrečná ustanovení

Toto informační oznámení nabývá účinnosti dne 25. 5. 2018.

Toto informační oznámení je umístěno na www.alter.cz/napoveda/gdpr