PaedDr. Ladislavy LEDERBUCHOVÉ, CSc. „K čítankám na 2. stupni ZŠ (se zaměřením na čítanky pro 6. ročník)“ (pokračování) z časopisu Český jazyk a literatura č. 2, 2004

Ojedinělá akcentem na umělecké a kulturněhistorické souvislosti literatury je čítanka L. Bradáčové a kol. Svou kulturně-osvětovou funkcí především v národním kontextu cílevědomě buduje žákův vztah k významným osobnostem národní minulosti. Jde o antologii krásné literatury čtenářsky vstřícnou pubescentovi (aniž se podbízí množstvím dobrodružné prózy), rozvíjející fantazii čtenáře, smysl pro poetické a mravní hodnoty. Texty nejsou řazeny do žánrových ani tematických bloků, vzdělávací funkce učebnice je potlačena. V tomto smyslu je velmi ztížena žákova orientace v učivu o žánrech i učitelův záměr utvořit literární žánrové a tematické celky nezbytné pro utváření žákova základního vědomí o literárním kontextu. Snaze o vytvoření primárního literárního kontextu je v této čítance nadřazena snaha o budování kontextu šíře kulturního: Bohatý ilustrační materiál odkazuje k české a světové výtvarné klasice, cílevědomě akcentuje vazbu k výtvarné výchově a rozšiřuje žákův kulturní obzor. V tomto smyslu je čítanka počinem výjimečným a vedle ní jsou ostatní hodnocené učebnice v roli chudých příbuzných. Další výraznou funkcí čítanky je funkce motivační - celek svou pestrostí respektuje žákovu čtenářskou potřebu změny, střídají se žánry i žánrové formy (čítanka je poměrně bohatá na básně), je motivován i žákův zájem o výtvarnou kulturu a grafickou koncepcí učebnice ve vlastním slova smyslu o kulturu knižní.