SLABIKÁŘ, J. Žáček a H. Zmatlíková

Rozvoj počátečního čtení patří v současné době k velmi aktuální problematice. Po téměř čtyřicetileté uniformitě a závaznosti učebnic a metodických příruček pro výuku počátečního čtení (v podobě vždy pouze jediného souboru) se dnes učitelům nabízí možnost široké volby mezi různými soubory.

První nakladatelství, které po demokratických změnách v naší společnosti, a tedy i ve školství, nabídlo u nás alternativu tehdy jedinému souboru učebnic, bylo Nakladatelství ALTER– jeho Živá abeceda a krátce po ní také Slabikář a další učebnice pro tzv. poslabikářové období. Soubor učebnic byl velmi rychle rozšířen o doplňující didaktické materiály určené pro frontální, ale i skupinovou a individuální práci žáků.

Učebnice počátečního čtení Nakladatelství ALTER jsou učitelům, ale také žákům – prvňáčkům, nabízeny již více než deset let a je chvályhodné, že toto nakladatelství za tuto dlouhou dobu neustrnulo na původních verzích vydaných publikací, ale neustále reviduje a upravuje vydání nová podle připomínek odborníků na problematiku rozvoje počátečního čtení a především učitelů – praktiků.

Současná verze Slabikáře Jiřího Žáčka a Heleny Zmatlíkové je klasickou učebnicí určenou pro tzv. slabikářové období. Z hlediska metodického postupu se žáci seznamují se čtením slabik a slov různých struktur a především se čtením vět formou různě metodicky uspořádaných souvislých textů. Postupně se rozvíjí repertoár všech písmen české abecedy. Výhodou této učebnice je, že umožňuje variovat různé metodické postupy podle konkrétní situace žáků a didaktických schopností učitele.

Pořadí vyvozovaných písmen a slovních struktur, včetně zařazení nácviku slabikotvorného r.l, dvojhlásky au, ou, slabik dě, tě, ně atd. je promyšlené a metodicky správné.

Texty ve Slabikáři jsou didakticky vhodně zvoleny a uspořádány tak, aby rozvoj počátečního čtení byl pro žáky maximálně přirozeným procesem. Z hlediska obsahu a slovní zásoby lze konstatovat, že texty J. Žáčka jsou pro žáky zajímavé, podnětné a velmi blízké. Právě texty činí z této učebnice více než pouhý slabikář – totiž první knihu každého prvňáka.

Jiří Žáček do inovované verze této publikace zařadil i další témata dětskému světu a způsobu myšlení velmi blízká. Výběr témat a způsob jejich prezentace dětem této věkové skupiny vyhovuje i vysokým požadavkům na demokratické myšlení ve smyslu multikulturní výchovy, problematiky rovnoprávnosti mužů a žen, enviromentální výchovy atd.

Texty J. Žáčka lze považovat za vysoký motivační faktor nejen pro rozvoj počátků čtení, ale i pro rozvoj čtenářství žáků v celoživotní perspektivě.

Pro systematické procvičení osvojovaných písmen a slovních struktur i tato inovovaná verze obsahuje dvě části metodicky uspořádaných skupin slov. Tato část je umístěna v učebnici tak, aby souvislý příběh Toma a jeho rodiny nebyl v učebnici rušen.

Citlivě a pro žáky přitažlivě zpracované texty umocňují i vhodně zvolené, dětem blízké, ilustrace H. Zmatlíkové. Grafická úprava a rozsah učebnice vyhovuje nárokům na tento druh učebnic pro počáteční vyučování. Za zmínku stojí i fakt, že ke Slabikáři dnes existují, kromě učebnic poslabikářového období, také další didaktické materiály (např. karty ke Slabikáři, soubory rozšiřujících textů) včetně rozsáhlé metodické příručky obsahující i některá „obecná“ didaktická doporučení pro výuku počátečního čtení vůbec.

Slabikář J. Žáčka a H. Zmatlíkové je kvalitní učebnicí počátečního čtení, která splňuje vysoké nároky kladené na tento druh učebnic. Jeho předností je vedle metodické propracovanosti především obsah textů doplněných nádhernými ilustracemi.

PaedDr. Radka Wildová, CSc.
Katedra primární pedagogiky PdF UK
M.D. Rettigové 4
116 21 Praha