1. Poslání učebnice

1.1 Uživatelem učebnice je žák, především jemu musí vyhovovat

Nakladatelství ALTER vidí smysl učebnice v tom, aby v maximální možné míře pomáhala žákovi v jeho vzdělávání. Celý didakticko metodický systém učebnic ALTER směřuje k tomu, aby s jejími texty mohl žák pracovat samostatně – ve škole při minimálně 15 až 20 minutové samostatné práci v každé vyučovací hodině a podle potřeby bez potíží i doma (např. v době nemoci nebo při přípravě na vyučování). Učebnice ALTER využívají prvků problémového a programového vyučování, které je založeno na metodách induktivních (převážně na prvním stupni), ale i deduktivních, které střídají metody induktivní v učebnicích pro druhý stupeň. Postupy v učebnicích ALTER vedou žáka sledem kroků, které ze sebe navzájem vyplývají a na sebe navazují, tak aby se postupně sám dobral konkrétního poznatku či obecného pravidla, nebo mu kladou za úkol, aby vyslovený fakt ověřil nebo dokázal – k tomu mu ovšem poskytují všechny potřebné informace i jiné prostředky a nástroje. Cílem však není, aby si žák každý poznatek či pravidlo zapamatoval. Důležité je, aby pochopil jakou pozici má v hierarchii potřebných informací, aby si poznatek či obecné pravidlo dokázal v případě potřeby vyhledat a aby ho uměl použít – jinými slovy, aby žák krok za krokem trénoval své kombinační schopnosti, schopnost kriticky myslet, aby se stával člověkem funkčně gramotným.

Učebnice ALTER jsou upravovány tak, aby i svým formálním provedením žáka k učení motivovaly, aby jejich grafická podoba nebyla strnulá a chladně akademická; bohatě využívají barevných rámečků a podkladů, které odlišují různé typy didaktických textů, barevně či proložením zvýrazňují klíčové informace či předmětné jazykové jevy. Značný význam se klade rovněž na využívání různých prvků infografiky, zejména spojovacích čar, podtržení (čarou i vlnovkou), a dále také tzv. nesouvislým textům (grafy, tabulky, mapy apod.). Tyto texty musí autoři do učebnice zařazovat organicky tak, aby žáci přirozeně vnímali jejich praktickou užitečnost a dokázali informace, které z nich získají, účelně využít při řešení aplikačních úkolů. Přehledy, tabulky, grafy a všechny další zásobníky informací, kterými jsou učebnice ALTER vybaveny, dávají žákům pocit bezpečí a dosud nevídaným způsobem zvyšují jejich šance na úspěch. Velmi důležité je, že s učebnicemi ALTER mají šanci na úspěch nejenom tzv. paměťové typy (dříve obecně vydávané za žáky nadané), ale v podstatě všichni, kdo chtějí pracovat. Učebnice poskytují žákům radost nejen z konečného správného řešení, ale i z celého průběhu k němu směřujících činností a kroků. Neexistuje silnější motivační činitel, než vědomí, že žák zadané úkoly zvládá a tudíž je nejenom pro své okolí, ale především sám pro sebe, ve svém podvědomí, dobrý.

Funkce ilustrací v učebnicích může být v podstatě dvojí: ilustrace – jako zdroj neverbálních informací a ilustrace jako výtvarný doprovod textu. K ilustracím literárního díla může autor přistupovat různým způsobem. Pro učebnice ALTER jsme se však snažili nevolit ilustrační doprovod, který by provokoval a odpoutával pozornost žáků. Autorské týmy vždy usilovaly, aby ilustrace v učebnicích měly i určitou uměleckou úroveň a zvláště u mladších žáků, aby byly přívětivé a působily optimisticky.

Ilustrace, které plní funkci neverbálních informací, musí být srozumitelné, přiměřené věku žáka a i při určitém nutném stupni zjednodušení musí být věcně/odborně správné.

K potřebám dětského čtenáře a na druhém stupni ZŠ mladého dospívajícího člověka je třeba přihlížet i při tvorbě vlastních textů učebnic, a to zejména učebnic mateřštiny. Ty by podle našeho názoru neměly být jen souborem uměle sestavených a nudných textů, obsahově plně podřízených snaze v maximální míře demonstrovat konkrétní jazykový jev či stylistický prvek, ale dynamickými texty schopnými zaujmout pozornost dětského čtenáře. Toho jsme se v učebnicích ALTER snažili dosáhnout tím, že práce na této části učebnic byla svěřena autorům literatury pro děti a mládež (ve vyšších ročnících i autorům literárních děl pro dospělé čtenáře), ideálně v kombinaci s jejich akademickým vzděláním v oblasti jazyka. Z ohlasů učitelů, žáků i rodičů máme potvrzeno, že se tak daří nenásilně ovlivňovat a kultivovat vyjadřovací schopnosti dětí. Tím, že se na tvorbě učebnic českého jazyka podílelo v průběhu prvního i druhého stupně více autorů, bylo zajištěno, aby na žáky v průběhu výuky působilo více různých osobitých autorských stylů.

1.2 Učebnice musí podporovat rozvoj žákových kompetencí

V souladu s tím, co bylo řečeno výše, pokládá nakladatelství ALTER při tvorbě učebnic za dominantní rozvíjení vlastních kompetencí žáků v procesu učení a sebeučení. Cílem vzdělávání v dnešní informační společnosti nesmí být jen žák vybavený jakkoli širokým, přesto však omezeným souborem pamětně osvojených poznatků, nýbrž žák vybavený kompetencemi, které mu i v budoucnu umožní další potřebné informace získávat a adekvátně je používat. Spolu s tím je třeba posilovat u žáků také motivaci k celoživotnímu vzdělávání. Učebnice ALTER jsou sestaveny tak, aby umožňovaly aktivní účast žáka na celém vyučovacím procesu, to znamená při vyvozování či ověřování probírané látky a zejména pak v aplikačních úkolech. K tomu učebnice ALTER nabízejí dostatek prostředků a potřebných informací, aby každý žák s jejich využitím mohl být úspěšný. Od žáka se pak očekává, že bude schopen vhodné a potřebné informace si z nabízených vybrat. Znovu zdůrazňujeme, že cílem vždy nemusí být pamětné osvojení si objeveného nebo ověřeného faktu. Míra toho, co si žák chce zapamatovat, může být přímo úměrná jeho dalším ambicím, např. budoucí počítačový expert se nepochybně obejde bez pamětně osvojených vědomostí potřebných pro jazykové rozbory, nicméně dostane-li možnost potřebné informace si vyhledat, pak zvládne s jejich pomocí i takovýto rozbor. Naproti tomu žák, který se chce orientovat směrem na humanitní oblast, bude podobně přistupovat k úkolům matematickým; ovšem ani on nemůže zůstat neschopný opatřit si k životu nezbytné informace z oboru matematiky a měl by být i schopen aktivně je využít (např. vypočítat si daně, vyznat se a umět kriticky posuzovat nabízené služby bank, pojišťoven apod).

Učebnice ALTER obsahují všechny základní informace, které žák pro vyřešení úkolů potřebuje. Tyto informace však vždy nejsou v těsné blízkosti otázky či formulovaného problému, mají často podobu přehledů, schémat a rozborů, a bývají umístěny na konci učebnice, na kartonových přílohách nebo dokonce v samostatném dílu učebnice (např. třetí díly českého jazyka pro 6. až 9. roč. s názvem Přehledy, tabulky, rozbory, cvičení). To umožňuje, aby se žák učil informace vyhledávat, orientovat se v různých materiálech i v jejich obsahu a textu. Požadavky na vyhledávání relevantních informací, na definování jádra sdělení přispívají k rozvíjení žákovy funkční gramotnosti.

Učebnice ALTER nabízejí rovněž dostatečně širokou paletu rozšiřujících informačních zdrojů. Odkazují nejen na tištěné slovníky a encyklopedie, ale také na elektronické informační zdroje: CD-ROM a internet. V takových případech najdou žáci v našich učebnicích odkazy na možné využití elektronických encyklopedií i odkazy na konkrétní webové stránky. Autoři učebnic ALTER přistupují k žákovi, jako k současnému člověku, který žije v současném světě a běžně využívá, nebo v brzké době (zcela jistě po vstupu do praktického života) běžně využívat bude současné technologie.

Dalším charakteristickým rysem učebnic ALTER je převaha aplikačních úloh; jen ve velmi malé a nezbytné míře jsou zařazeny úlohy reprodukční. To vede k podpoře žákových kompetencí prakticky využívat získanou znalost a umožňuje mu, být v této činnosti úspěšný.

Komunikační výchova v učebnicích ALTER prolíná v postatě všemi předměty. Na prvním stupni např. v učebnicích češtiny pro 2. roč. jsou zadání tohoto typu označena oranžovými kroužky, ve vyšších ročnících jsou pod úvodními texty vytištěna modrou kurzívou. Velmi mnoho pozornosti je věnováno komunikační výchově při práci s čítankami – viz pracovní sešity k čítankám pro 3. až 5. roč. a na druhém stupni sešity literární výchovy pro 6. až 9. roč.

Cílená pozornost i s definováním různých rámců a pravidel je komunikační výchově věnována v učebnicích Sloh, sdělování a výměna informací pro všechny ročníky 2. stupně.

V těchto učebnicích si žáci rozvíjejí i jiné kompetence, učí se např. pracovat s fulltextovým vyhledavačem v internetu, vyhledávat synonyma ve slovníku textového editoru Word. Jsme přesvědčeni, že toto všechno má významný vliv na pozdější uplatnění žáků jak v dalším studiu, tak i v praktickém životě a že tyto kompetence patří do cílového profilu absolventa základní školy. Stejně tak k výbavě dnešního mladého člověka patří i schopnost informace třídit, hodnotit, propojovat mezi sebou a na základě dosavadní zkušenosti některé z nich odmítnout jako irelevantní, mylné či záměrně zkreslené. Učebnice ALTER proto přinášejí také základy mediální výchovy, jež je v řadě rozvinutých zemí samozřejmou součástí kurikula.

Přestože dosud platné osnovy schválených vzdělávacích programů pro základní vzdělávání výše uvedené oblasti konkrétně nedefinují, učebnice ALTER je předjímají a žákům tyto moderní trendy adekvátní formou a v přiměřené míře nabízejí. S potěšením konstatujeme, že některé z nich našly v roce 2002 potvrzení ve významném dokumentu, v Rámcovém vzdělávacím programu pro základní školy – viz webové stránky MŠMT nebo VÚP Praha; i když podle našeho názoru mohl být obsah tohoto dokumentu ještě progresívnější.

1.3 Učebnice nemůže nahrazovat učitelovu přípravu na vyučování

S tvrzením, že učebnice nemůže nahrazovat učitelovu přípravu na vyučování, se ztotožňujeme. Domníváme se však, že učebnice by měla přinášet žákům i učitelům maximální možný servis a o to se autoři učebnic ALTER snaží.

S trochou nadsázky lze také říci, že dobrá učebnice může částečně suplovat vliv učitele, který není právě dobrým a citlivým metodikem, i když je třeba výborným odborníkem ve svém oboru.

Autoři učebnic ALTER však vycházejí především z představy erudovaného a tvořivého učitele, který bude schopen akceptovat změnu struktury vyučovací hodiny. Moderní didaktické trendy již od počátku devadesátých let doporučují zásadní změnu poměru přímého vyučování a samostatné práce žáků s cílem zvýšit tak efektivitu výuky. Podstatná část vyučovací hodiny by měla být věnována samostatné práci žáků, řešení aplikačních úkolů a okamžité zpětné vazbě. Všechny učebnice ALTER předpokládají asi 15 až 20 minutovou samostatnou práci žáků v každé vyučovací hodině, v jejímž průběhu je učitel neustále v individuálním kontaktu s žáky, kteří potřebují radu či pomoc.

Pro samostatnou práci, která se má stát nosným pilířem výuky, však není možné zadat jakékoliv úkoly z klasických učebnic, v nichž by žák jen něco mechanicky doplňoval nebo dokonce jen opisoval. Připravit promyšlené zadání pro efektivní samostatnou práci, která před žákem odkrývá nezodpovězené otázky, která mu umožňuje projít znovu celým myšlenkovým procesem nutným pro vyvození látky, která žáka podněcuje a aktivizuje k poznávacím činnostem, která mu umožňuje pracovat na své osobní maximum, a která má zároveň v dosahu všechny potřebné informace pro úspěšné vyřešení úkolů a zadání, připravovat z hodiny na hodinu takto koncipovanou samostatnou práci, to snad ani není v silách učitele. A to je „servis“, který učebnice ALTER učitelům přinášejí. Je samozřejmé, že učitel má kdykoliv možnost, dokonce se to od něj očekává, do zadání v učebnici zasahovat – přizpůsobit je dané třídě, obohatit je dalšími prvky apod.

Učebnice ALTER tak šetří síly učitele ve fázi příprav a umožňují mu maximum sil věnovat přímo žákům, uvolňují mu ruce pro přímou práci s dětmi, které potřebují individuální přístup. Znovu připomínáme, že učebnice ALTER umožňují volit pro samostatnou práci individuálně rozsah úkolů i jejich obtížnost. Rozlišení obtížnosti však není předem stanoveno (jak po tom volají někteří učitelé), dokonce se zde doporučuje, ponechat toto rozhodování na žácích samotných. Vlastní volbě žáka přikládají psychologové (např. dr. Nováčková) nezastupitelný motivační význam.
Snaha o dělení učiva na základní a rozšiřující vychází ze zastaralého předpokladu, že základní učivo se musí naučit (rozuměj pamětně si osvojit) všichni žáci a rozšiřující učivo ti, kdo chtějí jedničku. To není z hlediska moderního pojetí výuky přijatelné.

1.4 Metodické příručky

Tvůrci koncepce učebnic nakladatelství ALTER mají na funkci metodických příruček, tak jak je známe z období totality názor naprosto odmítavý. Schopného učitele by mělo urážet, pokud by se mu někdo snažil prostřednictvím metodického návodu nalinkovat, jak má kterou stránku v učebnici učit. V současnosti už i k nám dorazily trendy směřující k maximální individualizaci učiva a i naši pedagogové budou postupně akceptovat skutečnost, že neexistuje jediná, zaručeně jistá a správná metoda, která by byla stejně účinná pro všechny žáky. Pracovat podle podrobného metodického návodu a očekávat, že dobré výsledky se automaticky dostaví, je více než naivní, a může to být dokonce i velmi nebezpečné, pokud si z toho učitel vyvodí závěr, že pracovat podle metodiky bylo maximum, které mohl pro žáka udělat a pokud žák neumí, je to pouze jeho vina. To je pedagogický primitivizmus, na který bohužel nejvíce doplácejí žáci.

Domníváme se, že je nejvyšší čas, přestat se na učitele dívat jako na nekompetentního „řemeslníka“ (neschopného samostatně si vybrat učebnici a samostatně s ní pracovat), ale postavit ho na stejnou úroveň jakou mají lidé se srovnatelným vzděláním, tzn. lékaři, právníci, inženýři. To ovšem znamená předpokládat i u učitelů průběžné celoživotní studium, sledování novinek v oboru, sledování nových trendů v psychologii učení, zájem o výměnu zkušeností, publikační činnost atd.

Že to tvůrčí osobnosti mezi pedagogy nemají vždy lehké, o tom svědčí dopisy, které občas proběhnou tiskem. Jestliže např. pracovnice některých kontrolních orgánů na učiteli striktně vyžadují dodržování rozsahu látky určitého učebního programu, i když žáci jeho třídy mají evidentně na víc, touží po nových poznatcích a radují se z nich a ocitne-li se skutečnost, že učitel naučil více, než měl předepsáno, jako „provinění“ např. v inspekční zprávě, pak se nedivme, že nemáme ve školství více osobností (a hlavně více mužů), ona to totiž není vždy jen otázka peněz. Doufejme, že i tito lidé z kontrolních orgánů začnou konečně akceptovat důraz na individualizaci výuky, zmiňovaný i v dokumentu Rámcový vzdělávací program.

Koncepčně lze říci, že nakladatelství ALTER požaduje od autorských týmů, aby učebnice byly srozumitelné, aby podle nich mohli pracovat především sami žáci, neboť jim a jejich samostatné práci jsou určeny především.

Nevidíme tedy žádný důvod k tomu, abychom učitelům v metodických příručkách radili, jak mají učit. Metodické návody, vydávané v nakladatelství ALTER většinou seznamují s obecným pojetím učebnice, přinášejí nabídku možných využitelných metod, inovativních přístupů, poskytují různý servis, např. nabídku básniček, říkadel, doplňkových cvičení, výsledků všech příkladů k usnadnění kontroly apod. V metodických listech přinášíme různé alternativní návrhy např. návrh nové metodiky hodnocení žáků; návrh, aby v posledních ročnících ZŠ bylo žákům umožněno spolurozhodovat o své vlastní předmětové profilaci apod.

2. Obsah učebnice

2.1 Jaký rozsah učiva má učebnice přinášet

Od samého počátku devadesátých let provázejí naše školství snahy zredukovat učivo, nebo alespoň přesně vymezit učivo základní a rozšiřující. Stanovisko tvůrců učebnic ALTER k této věci je následující: Pokud si uvědomíme, že cílem moderní školy už není, pamětně si osvojit vše, co doporučují tyto dokumenty nebo dokonce vše, co je v učebnicích, pokud známky přestanou být bičem, kterým k tomu škola žáky nutí a pokud i u různých přijímacích zkoušek budou mít žáci možnost pracovat se zdroji informací, stane se tento boj o redukci učiva, o vymezování jakéhosi základního učiva naprosto bezpředmětným. Jakékoliv zkoušky, tedy i přijímací a maturitní, by měly prověřovat žákovu či studentovu funkční gramotnost, jeho předpoklady k dalšímu studiu a připravenost pro celoživotní sebevzdělávání; měly by mu tedy umožnit pracovat se zdroji informací (slovníky, učebnicemi, přehledy, tabulkami) a nikoliv prověřovat, co se před zkouškou stačil mechanicky naučit, aby to vzápětí co nejrychleji zase zapomněl. To však předpokládá, zbavit se představy, že kdo má zajištěn přístup k informacím jednoduše všechno opíše. Úkoly a otázky musí být pokládány tak, aby požadovaly jiný rozměr řešení, než je potřeba jen něco opsat. Inspiraci je možno hledat např. v zadáních výzkumných programů PISA. Koncepce učebnic ALTER předpokládá, že žáci budou moci uplatit získanou schopnost pracovat s informacemi, schopnost kriticky myslet i u přijímacích zkoušek.
Jak bylo uvedeno již dříve, tvůrci učebnic ALTER se neztotožňují s myšlenkou, že učebnice by měla obsahovat pouze základní učivo stanovené platnými Standardy vzdělávání nebo navrhované Rámcovým vzdělávacím programem. Domníváme se, že takto koncipovaná učebnice by žáky zbytečně brzdila a neposkytovala by jednotlivcům možnost individuálního rozvoje. O tom, do jaké hloubky si chce žák učivo osvojit, by měl mít možnost v posledních ročnících ZŠ rozhodovat sám. Takovou nabídku dostávají žáci např. v učebnicích českého jazyk pro 8. a 9. ročník ALTER, které nabízejí dvě rozdílné úrovně: variantu s větší hloubkou i rozsahem osvojení a variantu uživatelskou. V tomto systému však diferenciace probíhá výhradně na základě vlastního rozhodnutí a ambicí žáka; a ani ve variantě uživatelské se nezužuje nabídka, tj. rozsah informací poskytovaných učebnicí, z něhož může žák vybírat.

K zmíněným učebnicím českého jazyka vydalo nakladatelství ALTER metodický list, viz www.alter.cz , v němž celý princip vysvětluje a ozřejmuje kritéria hodnocení.

Problém pro mnohé učitele, zejména pro ty, kteří učili ještě v období totality, spočívá v tom, že nedokáží akceptovat učebnici, která učí žáky pracovat s informacemi a přináší tedy jejich nabídku. Část těchto pedagogů se stále ještě nezbavila představy, že nejlepší (bohužel také pro učitele nejpohodlnější), je ta učebnice, kterou se žáci prostě v plném rozsahu pamětně naučí. To je ovšem velká tragédie pro jejich žáky.

2.2 Motivační funkce učebnice, odkazy na další informační zdroje

Co se konkrétního obsahu učebnice týče, musí adekvátně odrážet životní realitu dětí. Od autorů učebnic to předpokládá odvahu vystoupit z tradičních mantinelů, a skutečně odpovědně hledat v tom, o čem se má žák učit, aktuální užitečnost a význam pro jeho budoucí život.. Velkého motivačního účinu zejména na starší žáky na druhém stupni ZŠ dosáhneme, podaří-li se nám, aby užitečnost probírané látky akceptovali. To je úkol velmi obtížný, ale ne nesplnitelný.

Z objektivního hodnocení často vyplyne, že například v oblasti literární výchovy je určitá skupina autorů, a dokonce konkrétních ukázek vláčena z čítanky do čítanky 50 let bez ohledu na společenský vývoj a v souvislosti s ním i na proměňující se možnosti a postoje mladých lidí (což je navíc jistou skupinou učitelů vnímáno jako cosi záslužného)! Z toho pak plyne také „opisování“ interpretací konkrétních literárních děl a výkladu celých uměleckých směrů, což je nejlepší cesta k předávání myšlenkových prefabrikátů a dogmat.

Mnohé k tématu motivace bylo řečeno již dříve, závěrem tedy znovu zdůrazňujeme, že roli učebnice v motivaci k dalšímu získávání informací pokládáme za jednu z nejdůležitějších.

2.3 Odkazy na další informační zdroje

Učebnice ALTER poskytují žákům podněty tak, aby byli motivováni i k užívání mimoučebnicových informačních zdrojů, aby na požadované informace „dosáhli“ bez větších překážek, tak jak to současný vývoj nabízí. To umožňují v učebnicích uváděné odkazy, doporučení a srozumitelné instrukce k práci se slovníky, encyklopediemi, atlasy a jinou odbornou literaturou a to i v podobě multimediální a k možnosti využití internetu. Ze strany škol to pak předpokládá zabezpečit co největší dostupnost těchto zdrojů.

3. Respekt učebnice k vývojovým možnostem dítěte

3.1 Přiměřenost učebních textů věku a možnostem chápání dítěte

Je samozřejmé, že autoři učebnic musí při jejich tvorbě respektovat psychologický profil předpokládaných uživatelů, tedy žáků v určitém věku. To se musí projevit jednak v rovině obsahové (stanovení přiměřeného pojmového aparátu), jednak v rovině didaktického zpracování učiva a metody jeho předávání dítěti. Zvláště v mladším školním věku musí učebnice zohledňovat stupeň zralosti nervové soustavy žáků, jejich schopnost koncentrace i tělesné předpoklady (např. osifikace zápěstních kůstek).

Současně je třeba brát v úvahu psychický a mentální vývoj dítěte a zadávat mu takové úkoly, které odpovídají jeho intelektovým možnostem. Domníváme se nicméně, že je žádoucí vhodně zařazovat i úkoly, u nichž je důvodný předpoklad, že žákovy stávající možnosti přesahují. Takové úkoly provokují k hledání možných řešení, motivují žáka, iniciují vývoj jeho intelektu. Ani u těchto úkolů však nevymezujeme, kdo se jejich řešení smí zúčastnit, jak to někdy bývá u rozšiřujícího učiva, které je deklarováno např. jen pro výborné žáky. V učebnicích ALTER je u takovýchto zadání vždy upozornění, že nemají být klasifikovány a že nejsou určeny k pamětnému osvojení.

Přiměřenost učebních textů věku a možnostem chápání dítěte má své opodstatnění zejména v mladším školním věku, později už jde spíše o to, aby učebnice a škola vůbec naučily žáky orientovat se v záplavě informací z různých vědních oborů, aby je učily potřebné informace si vyhledat, roztřídit a aplikačně je použít.

Hlavním měřítkem a pro učebnice ALTER měřítkem limitujícím pro přiměřenost textů i zadávaných úkolů je nekompromisní požadavek, aby umožňovaly minimálně 85% až 90 % žáků úspěšnost při řešení aplikačních úkolů a to bez mechanického pamětného učení. Učebnice musí žákům i učiteli sloužit a pokud většina žáků učivo při použití určité učebnice nezvládá, pak to zcela určitě není jen vinou samotných žáků a učitel by u takových učebnic neměl dále setrvávat.

Nakladatelství ALTER, jako jediné pedagogické nakladatelství v ČR, si vždy účinnost vydávaných řad učebnic ověřuje a výsledky těchto průzkumů i zveřejňuje.

3.2 Jednotnost metodického postupu a didaktického zpracování

Vzhledem k výše uvedeným metodickým nárokům na učebnice pokládáme za nezbytné, aby každá učebnicová řada měla jednotné metodické zpracování. Žáci, kteří se začnou učit například podle učebnic preferujících reprodukční úkoly, budou mít pravděpodobně potíže při případném přechodu na učebnice, které požadují převážně plnění úkolů aplikačních a problémových.

Všechny učebnice, pracovní sešity i ostatní didaktické materiály, které vycházejí v nakladatelství ALTER, byly vytvořeny autorskými týmy, které pro nakladatelství ALTER pracují podle přesně definovaných zadání. Tvorba učebnic ALTER tedy vychází z osobité pedagogické, zejména didaktické a metodické filozofie, jíž se naše nakladatelství profiluje. Všechny učebnice, které produkujeme, proto mají jednotné metodické zpracování charakterizované důrazem na samostatnou aktivní práci žáků.

3.3 Zohlednění slovní zásoby dítěte, vyvozování pojmů, užívání terminologie

O nutnosti zohlednění předpokládané slovní zásoby dítěte bylo již pojednáno výše. Co se týče terminologie, v učebnicích ALTER se předpokládá, že žák může být s některými termíny seznámen, aniž by si je musel pamětně osvojovat. V učebnicích mateřštiny užíváme živé české jazykovědné pojmosloví, rovněž v učebnicích dalších předmětů užíváme termíny jen tam, kde jsou součástí běžné slovní zásoby.

Vyvozování a ověřování si pojmů pokládáme za věc zásadní důležitosti, což odpovídá celému charakteru naší produkce. Právě vyvozování a ověřování jsou úhelné kameny naší metodiky. Vycházíme přitom z poznatků praxe podpořených psychologickými zjištěními, že trvalost takové informace v dlouhodobé paměti dítěte je daleko větší než při pouhém verbálním sdělení a následném mechanickém pamětném naučení.

4. Pracovní sešity

4.1 Je pracovní sešit učebnicí?

Pracovní sešity založené na mechanickém vyplňování, samozřejmě učebnicí nejsou, ale co je horšího, takto koncipované pracovní sešity mají minimální didaktickou hodnotu. Jsou dobré jenom k tomu, aby zaměstnaly žáka, bez ohledu na skutečnost, zda mu taková činnost něco přinese, zda ho obohatí. Často je bohužel takový pracovní sešit jen pohodlnou berličkou učitele, aby nemusel vymýšlet úkoly pro smysluplnou samostatnou práci žáků (pokud mu je nedokáže poskytnout učebnice).

Položme si ale otázku jinak: Může být učebnice pracovní? A může splnit taková učebnice i funkci pracovního sešitu? Na tuto otázku odpovídáme, učebnice nejenom může, ale dokonce má být pracovní, respektive všechny učebnice ALTER jsou pracovní. Některé učebnice ALTER vydávané v sešitovém vydání splní jak úlohu učebnice tak i úlohu pracovního sešitu. Tato sešitová vydání učebnic jsou i cenově s pracovními sešity srovnatelná a není tedy žádný důvod k tomu, aby do nich žáci nemohli psát a používat je jako pracovní sešit. V konečném výsledku je takové řešení pro školu mnohem levnější než učebnice + pracovní sešit.

Z učebnic ALTER se to se týká např. sešitového vydání učebnic matematiky pro celý první stupeň, učebnic pro prvouku, vlastivědu i přírodovědu.

Jiná je situace u učebnic českého jazyka a čítanek ALTER – tyto učebnice mají podobu knihy, jsou finančně náročnější, a i když umožňují vpisování, obvykle se tento způsob práce nevyužívá; na prvním stupni ZŠ nebyla akceptována ani předpokládaná práce s fólií, proto nakladatelství ALTER přistoupilo k vydávání pracovních sešitů k těmto učebnicím. Nároky, které na ně klademe, vycházejí z celkové filozofie nakladatelství; tzn. že upřednostňujeme aplikační úlohy, úlohy, které žákovi umožňují nalézt vlastní řešení, provokují žáky k vlastní aktivitě a vyžadují jejich invenci. Pracovní sešit chápeme jako nedílný doplněk učebnice, což znamená, že na učebnici soustavně odkazujeme, a to až na úrovni odkazů na jednotlivé stránky a konkrétní cvičení. Charakter pracovního sešitu je plně podřízen tomu, aby se s ním žákovi pracovalo snadno, aby se v něm bezpečně orientoval, aby při jeho používání nezažíval žádný pocit nepohodlí nebo stresu.

Pracovní sešity ALTER (stejně jako strany učebnice, které se svým charakterem pracovnímu sešitu blíží), přinášejí žákům i možnost rychlé zpětné vazby. Velmi důležitou dovedností i návykem je schopnost objevit ve své práci chyby a dokázat je opravit ještě před odevzdáním práce. Toto považujeme z didaktického hlediska za velmi cenné. Pracovní sešit červený od učitelské propisovací tužky rozhodně nepokládáme za optimální.

Předpokládáme, že učebnice ALTER na druhém stupni ZŠ a na víceletých gymnáziích budou v mnohem větší míře využívány jako pracovní. Žáci nemusí nutně vepisovat řešení do učebnic, ale mohou využívat volné listy, nebo poznámkové sešity či bloky a pracovat s nimi jako s konceptem. Domníváme se totiž, že žáci by se měli naučit s učebnicí přirozeně pracovat, tedy plynule přecházet od činností při nichž učivo vyvozují či odůvodňují k činnostem aplikačním. Učiteli to umožňuje zařazovat do vyučovací hodiny různé typy aktivit, aniž by byla narušena soustředěnost žáků a plynulost jejich práce. Velká nabídka aplikačních cvičení umožňuje individuální přístup, vytížení žáka na jeho osobní maximum, případně i možnost volby a výběru úkolů a cvičení samotnými žáky.

4.2 Mají být pracovní sešity určeny k jednotlivému, či k opakovanému použití?

Má-li pracovní sešit vyřešit problém, že do učebnice se řešení vepisovat nesmí, pak nemůže být určen k opakovanému využití. Pracovní sešity ALTER předpokládají, že zvláště děti z nejnižších ročníků si v nich budou také vybarvovat, dokreslovat apod., což v podstatě vylučuje opakované použití. Dítě by bylo zajisté demotivováno, pokud by mělo psát na vydřený, nevzhledný list, na němž by bylo zřejmé, že byl již používán. Naopak vědomí, že cosi natrvalo (se samozřejmou možností opravy) vepisuje do zcela nového, jedinečného sešitu, určeného jen pro něj, a že mu tím jednou provždy dává určitou podobu a tvář, většinu žáků – byť neuvědoměle – motivuje k práci co nejlepší jak po stránce obsahové, tak formální.

5. Podoba učebnice

5.1 Tištěná, či elektronická podoba učebnice

Elektronická média podle našeho názoru v dohledné době nenahradí zcela tištěnou knihu, stejně, jako televize nezlikvidovala divadla a internet nenahradil noviny a časopisy. Tištěná učebnice má v současné době na školách stále své pevné místo.

Zeptejme se ale jinak: Stačí v současnosti pro výuku pouze tištěné učebnice? Na tuto otázku odpovídáme rezolutní NE. Určitě nestačí tam, kde výuka pomocí počítačových programů může být efektivnější nebo kde přináší individuálně výhody, které tištěná učebnice poskytnout nemůže (např. maximální zvětšení písma pro děti slabozraké). Počítačové výukové programy mohou být velkou nadějí pro žáky duševně nebo tělesně či smyslově hendikepované a pro žáky s různými poruchami učení.

Ponechme stranou dosavadní vybavenost škol a věřme, že se situace brzy změní. Jinou závažnější věcí je didaktická, odborná a můžeme říci i psychologická úroveň výukového softwaru. Tento problém se podobá již zmiňovanému problému pracovních sešitů, v nichž se od žáka vyžaduje pouze mechanické vyplňování a nijak se při tom nerozvíjí jeho intelekt, logické a kritické myšlení.

5.2 Výukový software v závislosti na učebnici

V nakladatelství ALTER se v současné době dokončují první elektronické verze učebnic pro 1. a pro 6. ročník. K jejich tvorbě jsme přistupovali s plným vědomím výše zmiňovaných nebezpečí a rizik. Jsme přesvědčeni, že výukový software musí přinášet ještě další přidanou hodnotu, cosi, co učebnice ani pracovní sešit z podstaty neumožní. Předesíláme, že tím nemáme na mysli bezúčelné líbivé animace a křiklavé vizuální a zvukové efekty. Jde nám vždy o hodnotu didaktickou a výchovnou. Ideální je, pokud program sleduje předpokládané myšlenkové operace, které musí žák při řešení úkolu provést, a ty explikuje v podobě algoritmu, jímž je třeba korektně projít, má-li žák zadaný úkol úspěšně vyřešit. Takový algoritmus pak rozvíjí žádoucí myšlenkové vazby a upevňuje efektivní postupy, zejména v oblasti gramatických pravidel a některých početních operací.

5.3 Pořadačová vazba

Pořadačová vazba učebnice má řadu praktických výhod i nevýhod. Nakladatelství ALTER o jejím využití pro učebnice zatím neuvažuje.