O nás

Nakladatelství ALTER nabízí:

Úplné řady učebnic pro 1. stupeň ZŠ

 • Český jazyk a literatura

 • Matematika a její aplikace

 • Člověk a jeho svět

 • Příručky pro metodickou podporu výuky podle RVP ZV

 • Výukové programy, soubory obrazů, pomůcky pro žáky a další

Úplnou řadu učebnic pro 2. stupeň ZŠ a víceletá gymnázia 

 • Český jazyk a literatura + výukové programy

 • Příručka pro metodickou podporu výuky podle RVP ZV

Jednotlivé učebnice vzdělávací oblasti Člověk a příroda

 • Vzdělávací obor ZEMĚPIS + elektronická učebnice

 • Příručka pro metodickou podporu výuky podle RVP ZV
Vážení přátelé,

Nakladatelství ALTER funguje na trhu učebnic od roku 1990. Nabízí úplnou řadu učebnic pro 1. stupeň ZŠ; pro 2. stupeň ZŠ a příslušné ročníky víceletých gymnázií je v nabídce úplná řada učebnic českého jazyka a řada učebnic zeměpisu. Dále jsou v naší nabídce výukové programy, elektronické varianty tištěných učebnic, pomůcky pro žáky (např. Kartičky vyjmenovaných slov) a demonstrační pomůcky (např. nástěnné obrazy a tabule s přehledy učiva atp.).
Všechny učebnice a učební pomůcky ALTER byly vytvořeny v souladu s požadavky RVP ZV,umožňují naplňování klíčových kompetencí a realizaci očekávaných výstupů RVP ZV.
Učebnice ALTER mají schvalovací doložky MŠMT, které najdete na internetových stránkách pod odkazem „Doložky MŠMT“.

Učebnice ALTER mohou posloužit jako významný materiál při vytváření školního vzdělávacího programu. Nakladatelství ALTER může na vyžádání poskytnout zájemcům i promítnutí hodinových dotací stanovených RVP ZV do rozložení učiva jednotlivých předmětů v učebnicích ALTER (tematické a časové plány k dodání v podobě tištěné či ke stažení na www.alter.cz). Naši pracovníci ve spolupráci s autory učebnic obratem zodpoví každý Váš dotaz k realizaci RVP ZV na infoRVP@alter.cz.

Učebnice ALTER a realizace požadavků RVP ZV

- práce s učebnicemi ALTER -

 • učebnice ALTER od 1. ročníku až po ukončení základního vzdělávání v 9. ročníku umožňují na příslušné úrovni rozvoj všech klíčových kompetencí i realizaci očekávaných výstupů podle RVP ZV

 • přímá práce ve vyučovací hodině vychází z činnostního učení, např. z pozorování, třídění, porovnávání, zobecňování, vyvozování závěrů

 • učebnice rozvíjejí schopnost aplikačního využití látky a přispívají tak k rozvoji funkční gramotnosti žáků

 • preferuje se práce s informacemi (s přehledy učiva, tabulkami, slepými mapami, s internetem), aby se vyhledávání, vybírání, třídění a zpracovávání informací stalo ve výuce trvale užívanou metodou

 • v učebnicích se uplatňuje nadpředmětový charakter; učebnice jsou průběžně aktualizovány

 • učebnice umožňují průběžné hodnocení pomocí bodovacího systému – ten žáky vnitřně motivuje a je možné z něho vycházet jak pro hodnocení známkou, tak i pro hodnocení slovní (viz níže uvedené příručky a metodický list Návrh nové metodiky hodnocení žáků na www.alter.cz)

 • učebnice umožňují individualizaci výuky tak, aby každý žák mohl pracovat na své osobní maximum, aby nebyl přetěžován nebo naopak srážen k průměrným výkonům (rozšiřující učivo a podněty pro péči o nadané žáky)

Digitální svět učebnic eALTER

Elektronické učebnice eALTER

Elektronické učebnice eALTER jsou určeny pro všechny typy interaktivních tabulí či PC a odpovídají rozsahem i strukturou tištěným verzím. Umožňují snadnou a rychlou dostupnost bohatého zásobníku obrázků, map, náčrtů i schémat, a v maximální míře tak podporují činnostní výuku. Žák vidí na interaktivní tabuli nebo PC stránku tak, jak ji má v tištěných učebních materiálech, a také vyučující se v elektronické verzi podle tištěné učebnice dobře
orientuje. Při výuce se žáci rychle střídají u interaktivní tabule, hodina má spád.
Vyučujícím umožňuje formát eALTER snadnou a opakovaně využitelnou přípravu na vyučování.

Interaktivní učebnice eALTER

Interaktivní učebnice eALTER jsou určeny pro tabule SMART Board, verze pro tabule ActivBoard se připravuje. Jedná se o elektronické učebnice rozšířené o interaktivní doplňky. Interaktivní cvičení jsou v textu označena ikonou a lze je spustit pouze v programu SMART Notebook (resp. ActivInspire). Pokud jste již zakoupili elektronickou učebnici ALTER bez interaktivních doplňků,
lze její interaktivní verzi později dokoupit za rozdílovou cenu. Bez elektronické učebnice jsou interaktivní doplňky samostatně neprodejné.

Výukové programy ALTER

Výukové programy jsou určeny pro počítačové učebny k využití na síti a pro všechny typy interaktivních tabulí nebo v případě jednouživatelské verze pro práci na jednom PC. Zadané odpovědi program vždy vyhodnotí, k dispozici je kontrola, nápověda a oprava. Výukové programy umožňují individualizaci výuky, jsou použitelné ve všech fázích vyučovacího procesu a jsou vhodnou pomůckou i pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami.

Integrace a inkluze ve vzdělávacím procesu

s využitím výukových programů, elektronických a interaktivních učebnic (pracovních sešitů/listů) ALTER

Pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami může být, např. při nedostatku osobních asistentů, řešením individuální PC. Místo s tištěnými učebnicemi pracuje integrovaný žák na počítači s elektronickými verzemi učebnic ALTER souběžně s ostatními žáky. Práce na PC je při vhodném využití pro tyto žáky silnou motivací k učení.
Jednouživatelská licence elektronických učebnic eALTER může v případě individuální potřeby žáka plnohodnotně nahradit tištěnou učebnici.

Výuka dětí cizinců

Nakladatelství ALTER nabízí řadu výukových materiálů, které jsou díky propojení zvukové a obrazové podoby textu vhodné pro výuku dětí cizinců. Tyto produkty jsou hojně a s oblibou využívány v cizině při výuce dětí krajanů. Jsou to např.:

 • učebnice s audionahrávkami Žáčkův Slabikář – Optibook

 • výukový program Krtečkova matematika

 • výukový program Český jazyk 2

 • cizojazyčné tištěné učebnice (Matematika 1/1 pro MŠ nebo ZŠ v němčině a v angličtině s ilustracemi Zdeňka Milera – Krteček a další oblíbené postavičky)

Workshop ALTER na konferencích SMART Klub

Zveme vás k účasti na workshopech ALTER v rámci konferencí SMART Klub. Na semináři je možné se seznámit s elektronickými a interaktivními učebnicemi eALTER, můžete si zde vyzkoušet jejich přehlednost i snadné ovládání. Účast na konferencích je zdarma, účastníci obdrží certifikát DVPP. Každý účastník workshopu ALTER získá zdarma 90denní licenci na elektronickou nebo interaktivní učebnici eALTER podle vlastního výběru. Více informací včetně možnosti registrace viz www.veskole.cz. Pro aktuální informace doporučujeme také sledovat naše internetové stránky.

Informace ke všem produktům

Naši pracovníci rádi zodpoví každý váš dotaz na alter@alter.cz nebo telefonicky.
Závěrem dovolte, abychom poděkovali vám všem za projevenou přízeň, slova uznání i za cenné připomínky a náměty.
Těšíme se na další spolupráci.