Tematické a časové plány v souladu s RVP ZV

Kterékoliv části příruček lze kopírovat a volně je podle potřeb školy upravovat.

Návrh orientačního ČASOVÉHO A TEMATICKÉHO PLÁNU pro práci s NOVOU ŘADOU učebnic počátečního čtení a psaní

ČASOVÉ A TEMATICKÉ PLÁNY k učebnicím ALTER pro 1. stupeň ZŠ zkoordinované s RVP ZV

KLÍČOVÉ KOMPETENCE a OČEKÁVANÉ VÝSTUPY k učebnicím ALTER pro 1. stupeň ZŠ zkoordinované s RVP ZV pro vzdělávací obory Český jazyk a literatura, Matematika a její aplikace, Člověk a jeho svět

PŘÍRUČKA k učebnicím českého jazyka a literatury ALTER pro 2. stupeň ZŠ a víceletá gymnázia – ČASOVÉ A TEMATICKÉ PLÁNY, OČEKÁVANÉ VÝSTUPY, KLÍČOVÉ KOMPETENCE zkoordinované s RVP ZV

PŘÍRUČKA k učebnicím ZEMĚPISU ALTER pro 2. stupeň ZŠ a víceletá gymnázia – OČEKÁVANÉ VÝSTUPY * KLÍČOVÉ KOMPETENCE * ČASOVÉ A TEMATICKÉ PLÁNY zkoordinované s RVP ZV

  Upozorňujeme, že tyto podpůrné metodické materiály pro realizaci cílů RVP ZV jsou v nakladatelství ALTER vydávány POUZE K UČEBNICÍM ALTER.

Učebnice ALTER mohou posloužit jako významný materiál při vytváření školního vzdělávacího programu. V každém novém vydání učebnic jsou uvedena hlediska, podle nichž lze realizovat učivo i očekávané výstupy RVP ZV s využitím učebnic ALTER.

Nakladatelství ALTER může na vyžádání poskytnout zájemcům i promítnutí hodinových dotací stanovených RVP ZV do rozložení učiva jednotlivých předmětů v učebnicích ALTER (hotové orientační tematické plány zde). Naši pracovníci ve spolupráci s autory učebnic obratem zodpoví každý Váš dotaz k realizaci RVP ZV na infoRVP@alter.cz. Pro Vaši školu připravíme odbornou prezentaci našich učebnic a výukových programů.

Učebnice ALTER a realizace cílů a očekávaných výstupů RVP ZV – tvorba školních vzdělávacích programů

– učebnice ALTER od 1. ročníku až po ukončení základního vzdělávání v 9. ročníku vytvářejí a rozvíjejí kompetence k samostatnému učení, řešení problémových situací, vytváření pracovních návyků pro práci s moderní technikou;

– v některých stávajících i nově vytvářených projektech se uplatňuje nadpředmětový charakter (např. politický zeměpis + občanská výchova; literární výchova + dějepis + umění a kultura, tj.výtvarná a hudební výchova);

– učebnice předpokládají změnu v proporcích vyučovací hodiny s důrazem na samostatnou práci žáků a na poskytování okamžité zpětné vazby;

– přímá práce ve vyučovací hodině vychází z činnostního učení: z pozorování, třídění, porovnávání, zobecňování, vyvozování závěrů;

– učebnice rozvíjejí schopnost aplikačního využití látky a přispívají tak k rozvoji funkční gramotnosti žáků;

– preferovaná je práce s informacemi (s přehledy učiva, tabulkami, slepými mapami a v poslední době i s internetem) tak, aby se hledání, vybírání, třídění a zpracování informací stalo ve výuce trvale užívanou metodou;

– učebnice umožňují průběžné hodnocení v bodovém systému, ten žáky vnitřně motivuje a je možné z něho vycházet jak pro hodnocení známkou, tak i pro hodnocení slovní (viz metodický list);

– učebnice jsou sestaveny tak, aby umožnily individualizaci výuky s cílem, aby každý mohl pracovat na své osobní maximum, aby žáci nebyli přetěžováni, ale ani sráženi k průměrným výkonům (podněty pro péči o nadané žáky);

– učebnice jsou průběžně aktualizovány; aktualizované stránky jsou uveřejněny v aktualizaci učebnic, odkud si je vyučující může stáhnout a vytisknout je pro žáky.

– Z výše uvedeného vyplývá, že učebnice ALTER jsou nejenom vhodným zásobníkem učiva, který umožňuje splnit očekávané výstupy, ale rozvíjejí i klíčové kompetence požadované RVP ZV.

– Činnostní charakter učebnic umožňuje převádět je do podoby elektronické: jako výukové programy nebo do formátu pdf, u některých titulů i s propojením na internet. To umožní školám:

– modernizovat výuku (elektronické učebnice lze použít v každé fázi vyučovacího procesu)

– podchytit zájem žáků a vnitřně je motivovat

– využít moderní techniku (jednotlivé počítače ve třídách, počítačové učebny i interaktivní tabule)

– vytvářet speciální plány výuky pro hendikepované žáky (elektronická učebnice může učebnici tištěnou nahradit)


Schvalovací doložky MŠMT ČR A RVP ZV

Protože se na školy dostaly mylné informace o existenci speciálních schvalovacích doložek přímo pro využití v Rámcovém vzdělávacím programu, přetiskujeme pro Vás úryvek ze Sdělení MŠMT ČR k platnosti schvalovacích doložek udělených učebnicím a učebním textům v souvislosti s vydáním RVP ZV:

Ministerstvo vydalo dne 13. prosince 2004 s platností od 1. února 2005 formou opatření ministryně školství, mládeže a tělovýchovy Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání (dále jen „RVP ZV“). V souvislosti s tím ministerstvo upozorňuje, že schválení RVP ZV nemá žádný vliv na platnost Seznamu učebnic. Všechny udělené schvalovací doložky zůstávají v platnosti po dobu, na kterou byly uděleny. Vydané schvalovací doložky jsou platné jak pro výuku podle stávajících vzdělávacích programů Základní škola, Obecná škola, Národní škola, tak pro výuku podle školních vzdělávacích programů vytvořených na základě RVP ZV. Ministerstvo nevydalo schvalovací doložku, která by se vztahovala pouze na jeden z výše uvedených současných vzdělávacích programů nebo pouze na výuku podle školního vzdělávacího programu vytvořeného na základě RVP ZV. Celý text zde.